Klachten

Wij doen onze uiterste best om u en uw kind zo goed mogelijk en volgens afspraken van dienst te zijn. Als u over de dienstverlening niet tevreden bent of klachten heeft, willen wij daar graag met u over praten om zo samen tot een oplossing te komen. Wij maken hierbij gebruik van het klachten registratieformulier. Met behulp van dit formulier wordt de klacht inzichtelijk gemaakt en kan het verloop worden bijgehouden. Wij hechten er waarde aan om eventuele klachten direct zelf met u op te lossen, wanneer u echter zelf deze stap om welke reden dan ook niet wilt of kunt volgen.


kunt u de onafhankelijke klachtencommissie zelfstandig benaderen via de geschillencommissie kinderopvang www.degeschillencommissie.nl of kunt u contact op nemen met de oudercommissie.

Ot & Sien stelt jaarlijks het jaarverslag klachten op en overhandigd de oudercommissie hiervan een exemplaar. Voor de overige ouders ligt er een exemplaar op locatie.


Waarover  een klacht ingediend kan worden :
Een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind
De overeenkomst tussen de houder en de ouder.

1.
De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst schriftelijk bij de ondernemer in te dienen, waarbij de houder:
De klacht zorgvuldig onderzoekt.
De ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling
De klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld
De klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld; de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt
Om het oordeel een concrete termijn wordt gesteld waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

2.
Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na  de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillen Commissie Kinderopvang (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.

3. 
Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie.

4.
Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet bij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen  vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voorgenoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.

5.
De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie kinderopvang is beschikbaar viawww.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden.
De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wegen van bindend advies.
Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.

6. 
Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.